Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Despesa pres. / hab.

35,99 €
Estimació inicial: 23,64 €

Despesa pressupostada

4,62 M€
Estimació inicial: 3,03 M€

% execució

29,93 %
Despesa real són 1,38 M€

% sobre el total del press.

3,13 %

Mitjana despesa provincial

893.420,44 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç 73,35% 2,22 M€
Ordenació i promoció turística 20,49% 621.289,55 €
Desenvolupament empresarial 58,42% 1,77 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,28% 614.898,56 €
Despeses corrents en béns i serveis 18,94% 574.289,94 €
Transferències corrents 4,61% 139.824,9 €
Inversions reals 56,16% 1,7 M€
Transferències de capital 0,00% 0 €