En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 05 desembre 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

No disp.

Pressupost inicial

No disp.

Execució

No disp.
En 2022 va ser un 74 %

Habitants

128.956
* dades del 2022

Deute

86,1 M€
* a final del 2022

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 15.133.367,63 € 9,74%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 16.542.228,21 € 10,64%
Habitatge i urbanisme 9.793.795,00 € 6,30%
Benestar comunitari 21.578.549,00 € 13,88%
Medi ambient 3.841.223,82 € 2,47%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 5.767,98 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 72.769,61 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 17.599.659,08 € 11,32%
Foment de l'ocupació 3.302.252,47 € 2,12%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 1.706.795,38 € 1,10%
Educació 15.190.758,44 € 9,77%
Cultura 7.519.720,81 € 4,84%
Esport 6.836.116,97 € 4,40%
Actuacions de caràcter econòmic Indústria i energia 532.948,00 € 0,34%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.566.230,57 € 1,01%
Transport públic 4.765.660,00 € 3,07%
Altres actuacions de caràcter econòmic 976.558,02 € 0,63%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 2.139.199,53 € 1,38%
Serveis de caràcter general 21.778.069,68 € 14,01%
Administració financera i tributària 4.533.322,18 € 2,92%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 56.607.414,99 € 438,97 € 36,42 %
Impostos indirectes 7.006.832,99 € 54,34 € 4,51 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 26.218.493,61 € 203,31 € 16,87 %
Transferències corrents 49.507.449,44 € 383,91 € 31,86 %
Ingressos patrimonials 2.150.339,18 € 16,67 € 1,38 %
Transferències de capital 2.205.436,87 € 17,10 € 1,42 %
Actius financers 219.025,30 € 1,70 € 0,14 %
Passius financers 11.500.000,00 € 89,18 € 7,40 %
Total 155.414.992,38 € 1.205,18 €