Proposta per al 2023

Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

128,12 €

Pressupost inicial

16,54 M€

Despesa vs. exercici anterior

88,22 %

% sobre el total del press.

10,64 %

Mitjana despesa provincial

16,54 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 31,04% 5,13 M€
Seguretat i ordre públic 35,11% 5,81 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 21,22% 3,51 M€
Mobilitat urbana 10,28% 1,7 M€
Protecció civil 2,07% 343.242,07 €
Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,27% 45.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 81,15% 13,42 M€
Despeses corrents en béns i serveis 17,35% 2,87 M€
Transferències corrents 0,57% 95.000 €
Inversions reals 0,93% 153.929,6 €