Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

383,42 €

Pressupost inicial

49,51 M€

% execució

No disp.
L'any passat 121,32 %

% sobre el total del press.

31,86 %

Mitjana ingrés provincial

6,41 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 69,13% 34,22 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,11% 54.500 €
De comunitats autònomes 25,42% 12,58 M€
D'entitats locals 4,73% 2,34 M€
D'empreses privades 0,06% 31.200 €
De l'exterior 0,55% 270.333,63 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.