En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 20 gener 2021.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

906,82 €
Pressupost per habitant actual: 906,82 €

Pressupost inicial

113,23 M€
Pressupost actual: 113,23 M€

Execució

115% del pressupost actual

Habitants

124.867

Deute

127,78 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Ajuntament de Mataró

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 18.231.116 € 16,10%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 10.748.993 € 9,49%
Habitatge i urbanisme 5.337.777 € 4,71%
Benestar comunitari 12.328.588 € 10,89%
Medi ambient 2.641.382 € 2,33%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 9.559 € 0,01%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 60.718 € 0,05%
Serveis socials i promoció social 9.839.183 € 8,69%
Foment de l'ocupació 1.871.297 € 1,65%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 954.597 € 0,84%
Educació 16.607.514 € 14,67%
Cultura 6.021.352 € 5,32%
Esport 2.866.592 € 2,53%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1.286.391 € 1,14%
Transport públic 4.053.003 € 3,58%
Altres actuacions de caràcter econòmic 791.718 € 0,70%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 1.583.776 € 1,40%
Serveis de caràcter general 13.801.170 € 12,19%
Administració financera i tributària 4.197.566 € 3,71%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 gener 2021.

Ingressos
120%
Despesa
115%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 46.052.118 € 369 € 40,67 %
Despeses corrents en béns i serveis 34.943.884 € 280 € 30,86 %
Despeses financeres 4.341.511 € 35 € 3,83 %
Transferències corrents 11.640.155 € 93 € 10,28 %
Fons de contingència i altres imprevistos 523.548 € 4 € 0,46 %
Inversions reals 1.276.555 € 10 € 1,13 %
Transferències de capital 73.837 € 1 € 0,07 %
Actius financers 219.025 € 2 € 0,19 %
Passius financers 14.161.658 € 113 € 12,51 %
Total 113.232.293 € 906,82 €