Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

33,62 €

Pressupost inicial

4,2 M€

% execució

81,88 %
Despesa real són 3,44 M€

% sobre el total del press.

3,71 %

Mitjana despesa provincial

1,67 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 25,20% 1,06 M€
Gestió del sistema tributari 58,54% 2,46 M€
Gestió del patrimoni 3,91% 164.261,44 €
Gestió del deute i de la tresoreria 12,35% 518.196,25 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 52,84% 2,22 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,68% 1,71 M€
Despeses financeres 6,48% 272.053,06 €