Cultura

Pressupost inicial / hab.

48,22 €

Pressupost inicial

6,02 M€

% execució

116,55 %
Despesa real són 7,02 M€

% sobre el total del press.

5,32 %

Mitjana despesa provincial

1,79 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 20,01% 1,2 M€
Biblioteques i arxius 16,63% 1 M€
Museus i arts plàstiques 35,17% 2,12 M€
Promoció cultural 10,39% 625.333,51 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 2,68% 161.387,93 €
Festes populars i celebracions 15,12% 910.500,88 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,38% 2,49 M€
Despeses corrents en béns i serveis 47,59% 2,87 M€
Transferències corrents 10,43% 627.988,8 €
Inversions reals 0,60% 36.000 €