De l'Administració General estat

Pressupost inicial / hab.

206,10 €

Pressupost inicial

25,73 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 25,73 M€

% sobre el total del press.

22,42 %

Mitjana ingrés provincial

5,96 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les transferències a favor de les entitats locals corresponents a la participació en tributs de l'Estat de les entitats excloses del model de cessió d'impostos estatals, a la participació en el fons complementari de finançament establert per la llei reguladora de les hisendes locals a favor de les entitats locals incloses en l'esmentat model de cessió. Així mateix, es recolliran els imports reconeguts per l'administració general de l'estat a favor de les entitats locals en concepte de compensacions per beneficis fiscals en tributs locals concedits per normes estatals amb rang de llei.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Fons Complementari de Finançament (PIE) 99,02% 25,48 M€
Altres transferències corrents de l'Estat 0,98% 252.150 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.