Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 54.773.152 € 427 € 31,48 %
Impostos indirectes 5.850.915 € 46 € 3,36 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 22.636.368 € 176 € 13,01 %
Transferències corrents 48.341.573 € 377 € 27,78 %
Ingressos patrimonials 2.157.085 € 17 € 1,24 %
Transferències de capital 5.899.622 € 46 € 3,39 %
Actius financers 10.644.391 € 83 € 6,12 %
Passius financers 23.698.050 € 185 € 13,62 %
Total 174.001.155 € 1.151,25 €