Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

101,70 €
Pressupost actual / hab.: 101,94 €

Pressupost inicial

13,04 M€
Pressupost actual: 13,07 M€

% execució

93,73 %
Despesa real són 12,26 M€

% sobre el total del press.

8,98 %

Mitjana despesa provincial

5,2 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 28,04% 3,66 M€
Seguretat i ordre públic 34,41% 4,49 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 27,22% 3,55 M€
Mobilitat urbana 8,59% 1,12 M€
Protecció civil 1,94% 253.140,42 €
Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,03% 4.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 81,92% 10,69 M€
Despeses corrents en béns i serveis 13,41% 1,75 M€
Transferències corrents 0,46% 59.500 €
Inversions reals 4,22% 550.000 €