Proposta per al 2019

Esport

Despesa pres. / hab.

35,62 €

Despesa pressupostada

4,5 M€

Despesa vs. exercici anterior

94,29 %

% sobre el total del press.

3,16 %

Mitjana despesa provincial

3,7 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 4,01% 179.990,6 €
Promoció i foment de l'esport 16,46% 739.466,4 €
Instal·lacions esportives 79,53% 3,6 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 35,64% 1,6 M€
Despeses corrents en béns i serveis 32,59% 1,5 M€
Transferències corrents 7,13% 320.450 €
Inversions reals 24,64% 1,1 M€