Proposta per al 2019

Serveis de caràcter general

Despesa pres. / hab.

145,94 €

Despesa pressupostada

18,4 M€

Despesa vs. exercici anterior

108,04 %

% sobre el total del press.

12,97 %

Mitjana despesa provincial

12,5 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 50,94% 9,4 M€
Coord. organització institucional entitats locals 16,27% 3 M€
Informació bàsica i estadística 3,58% 658.331,8 €
Participació ciutadana 15,10% 2,8 M€
Atenció als ciutadans 10,69% 2 M€
Imprevistos i funcions no classificades 3,43% 631.319,2 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 43,74% 8,1 M€
Despeses corrents en béns i serveis 20,07% 3,7 M€
Transferències corrents 17,02% 3,1 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 3,43% 631.319,2 €
Inversions reals 14,55% 2,7 M€
Transferències de capital 0,00% 0 €
Actius financers 1,19% 219.025,3 €