Serveis de caràcter general

Despesa pres. / hab.

233,02 €
Estimació inicial: 170,00 €

Despesa pressupostada

29,89 M€
Estimació inicial: 21,8 M€

% execució

72,56 %
Despesa real són 21,69 M€

% sobre el total del press.

20,53 %

Mitjana despesa provincial

3,53 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 48,97% 10,68 M€
Coord. organització institucional entitats locals 64,98% 14,17 M€
Informació bàsica i estadística 4,18% 911.436,64 €
Participació ciutadana 8,73% 1,9 M€
Atenció als ciutadans 7,50% 1,64 M€
Comunicacions internes 0,01% 2.623,98 €
Imprevistos i funcions no classificades 2,70% 589.614,25 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,92% 8,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 17,08% 3,73 M€
Transferències corrents 14,51% 3,16 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 2,90% 631.319,21 €
Inversions reals 27,59% 6,01 M€
Transferències de capital 0,00% 0 €
Actius financers 1,00% 219.025,3 €