Serveis socials i promoció social

Despesa pres. / hab.

101,17 €

Despesa pressupostada

12,85 M€

% execució

120,69 %
Despesa real són 15,51 M€

% sobre el total del press.

9,05 %

Mitjana despesa provincial

2,88 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Assistència social primària 105,60% 13,57 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 40,18% 5,16 M€
Despeses de personal 40,18% 5,16 M€
Despeses corrents en béns i serveis 49,21% 6,32 M€
Despeses corrents en béns i serveis 46,87% 6,02 M€
Transferències corrents 12,84% 1,65 M€
Transferències corrents 12,84% 1,65 M€
Inversions reals 3,39% 435.000 €
Inversions reals 0,12% 15.000 €
Transferències de capital 0,00% 0 €