Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Despesa pres. / hab.

30,60 €
Estimació inicial: 24,42 €

Despesa pressupostada

3,89 M€
Estimació inicial: 3,1 M€

% execució

51,33 %
Despesa real són 1,99 M€

% sobre el total del press.

2,67 %

Mitjana despesa provincial

818.419,36 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç 39,43% 1,22 M€
Ordenació i promoció turística 26,00% 806.356,81 €
Desenvolupament empresarial 59,89% 1,86 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 23,00% 713.356,23 €
Despeses de personal 23,00% 713.356,23 €
Despeses corrents en béns i serveis 18,96% 588.032,36 €
Despeses corrents en béns i serveis 18,96% 588.032,36 €
Transferències corrents 4,40% 136.448,47 €
Transferències corrents 4,40% 136.448,47 €
Inversions reals 52,50% 1,63 M€
Inversions reals 52,50% 1,63 M€
Transferències de capital 1,13% 35.000 €
Transferències de capital 1,13% 35.000 €