Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Despesa pres. / hab.

20,09 €

Despesa pressupostada

2,55 M€

% execució

71,96 %
Despesa real són 1,84 M€

% sobre el total del press.

1,80 %

Mitjana despesa provincial

815.736,44 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç 27,91% 712.004,64 €
Ordenació i promoció turística 26,27% 670.174,56 €
Desenvolupament empresarial 45,82% 1,17 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 27,97% 713.356,23 €
Despeses de personal 27,97% 713.356,23 €
Despeses corrents en béns i serveis 23,05% 588.032,36 €
Despeses corrents en béns i serveis 23,05% 588.032,36 €
Transferències corrents 5,35% 136.448,47 €
Transferències corrents 5,35% 136.448,47 €
Inversions reals 42,26% 1,08 M€
Inversions reals 63,82% 1,63 M€
Transferències de capital 1,37% 35.000 €
Transferències de capital 1,37% 35.000 €