Cultura

Despesa pres. / hab.

75,55 €

Despesa pressupostada

9,59 M€

% execució

77,11 %
Despesa real són 7,4 M€

% sobre el total del press.

6,76 %

Mitjana despesa provincial

1,7 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 36,73% 3,52 M€
Biblioteques i arxius 17,80% 1,71 M€
Museus i arts plàstiques 22,89% 2,2 M€
Promoció cultural 6,21% 595.333,3 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 5,03% 482.488,15 €
Festes populars i celebracions 11,34% 1,09 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 32,65% 3,13 M€
Despeses de personal 32,65% 3,13 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,41% 3,21 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,66% 3,33 M€
Transferències corrents 9,21% 883.254,89 €
Transferències corrents 9,21% 883.254,89 €
Inversions reals 24,73% 2,37 M€
Inversions reals 28,02% 2,69 M€