Cultura

Despesa pres. / hab.

84,96 €
Estimació inicial: 78,19 €

Despesa pressupostada

10,9 M€
Estimació inicial: 10,03 M€

% execució

83,10 %
Despesa real són 9,06 M€

% sobre el total del press.

7,49 %

Mitjana despesa provincial

1,71 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 40,02% 4,01 M€
Biblioteques i arxius 16,90% 1,69 M€
Museus i arts plàstiques 24,00% 2,41 M€
Promoció cultural 5,92% 593.533,3 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 9,54% 957.263,15 €
Festes populars i celebracions 12,27% 1,23 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 31,23% 3,13 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,16% 3,33 M€
Transferències corrents 8,81% 883.254,89 €
Inversions reals 26,80% 2,69 M€