Administració financera i tributària

Despesa pres. / hab.

33,09 €
Estimació inicial: 32,50 €

Despesa pressupostada

4,24 M€
Estimació inicial: 4,17 M€

% execució

98,09 %
Despesa real són 4,16 M€

% sobre el total del press.

2,92 %

Mitjana despesa provincial

1,57 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 26,70% 1,11 M€
Gestió del sistema tributari 63,07% 2,63 M€
Gestió del patrimoni 4,13% 172.027,75 €
Gestió del deute i de la tresoreria 7,90% 329.289,85 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 56,73% 2,37 M€
Despeses corrents en béns i serveis 42,24% 1,76 M€
Despeses financeres 1,04% 43.158,56 €