Proposta per al 2019

Òrgans de govern

Despesa pres. / hab.

13,34 €

Despesa pressupostada

1,7 M€

Despesa vs. exercici anterior

103,61 %

% sobre el total del press.

1,19 %

Mitjana despesa provincial

1,5 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 77,33% 1,3 M€
Despeses corrents en béns i serveis 0,89% 14.891,1 €
Transferències corrents 21,78% 366.491 €