Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

100,30 €
Pressupost actual / hab.: 131,96 €

Pressupost inicial

12,74 M€
Pressupost actual: 16,76 M€

% execució

92,53 %
Despesa real són 15,51 M€

% sobre el total del press.

12,28 %

Mitjana despesa provincial

3,53 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Assistència social primària 100,00% 12,74 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,64% 5,05 M€
Despeses de personal 39,64% 5,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,53% 5,54 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,53% 5,54 M€
Transferències corrents 14,00% 1,78 M€
Transferències corrents 14,00% 1,78 M€
Inversions reals 0,47% 60.000 €
Inversions reals 0,47% 60.000 €
Transferències de capital 2,36% 300.000 €
Transferències de capital 2,36% 300.000 €