Cultura

Despesa pres. / hab.

63,40 €
Despesa pres act. / hab.: 69,13 €

Despesa pressupostada

8 M€
Despesa actualitzada: 8,7 M€

% execució

78,39 %
Despesa real són 6,8 M€

% sobre el total del press.

5,86 %

Mitjana despesa provincial

1,6 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 28,08% 2,2 M€
Biblioteques i arxius 18,39% 1,5 M€
Museus i arts plàstiques 25,94% 2,1 M€
Promoció cultural 7,92% 632.946,3 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 6,56% 524.611,3 €
Festes populars i celebracions 13,11% 1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 37,44% 3 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,94% 3,3 M€
Transferències corrents 7,96% 636.201 €
Inversions reals 13,67% 1,1 M€