Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Despesa pres. / hab.

6,89 €

Despesa pressupostada

853.406 €

% execució

99,38 %
Despesa real són 848.078,93 €

% sobre el total del press.

0,70 %

Mitjana despesa provincial

443.453,91 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de comerç, turisme i pimes 100,00% 853.406 €
Comerç 93,16% 795.000 €
Ordenació i promoció turística 5,61% 47.846 €
Desenvolupament empresarial 1,24% 10.560 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.