Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

9,09 €
Pressupost actual / hab.: 15,18 €

Pressupost inicial

1,14 M€
Pressupost actual: 1,91 M€

% execució

65,67 %
Despesa real són 1,25 M€

% sobre el total del press.

1,68 %

Mitjana despesa provincial

708.692,23 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç 47,37% 540.328,71 €
Ordenació i promoció turística 51,85% 591.435,19 €
Desenvolupament empresarial 0,77% 8.821,47 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,33% 585.490,97 €
Despeses corrents en béns i serveis 41,91% 478.063,89 €
Transferències corrents 6,75% 77.030,51 €