Cultura

Despesa pres. / hab.

63,82 €
Estimació inicial: 57,42 €

Despesa pressupostada

8,05 M€
Estimació inicial: 7,24 M€

% execució

91,76 %
Despesa real són 7,39 M€

% sobre el total del press.

5,97 %

Mitjana despesa provincial

1,52 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 32,11% 2,33 M€
Biblioteques i arxius 18,63% 1,35 M€
Museus i arts plàstiques 31,62% 2,29 M€
Promoció cultural 10,99% 796.067,26 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 3,75% 271.442,43 €
Festes populars i celebracions 14,05% 1,02 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,57% 2,87 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,92% 3,18 M€
Transferències corrents 8,25% 597.850,98 €
Inversions reals 8,25% 597.587,68 €