Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

13,58 €
Pressupost actual / hab.: 17,90 €

Pressupost inicial

1,71 M€
Pressupost actual: 2,26 M€

% execució

79,85 %
Despesa real són 1,8 M€

% sobre el total del press.

1,68 %

Mitjana despesa provincial

1,22 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç 47,75% 817.650,05 €
Ordenació i promoció turística 47,08% 806.274,04 €
Desenvolupament empresarial 5,17% 88.538,46 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,99% 633.405,71 €
Despeses de personal 36,99% 633.405,71 €
Despeses corrents en béns i serveis 37,57% 643.392,63 €
Despeses corrents en béns i serveis 37,57% 643.392,63 €
Transferències corrents 9,85% 168.619,6 €
Transferències corrents 9,85% 168.619,6 €
Inversions reals 13,43% 230.000 €
Inversions reals 13,43% 230.000 €
Transferències de capital 2,16% 37.044,61 €
Transferències de capital 2,16% 37.044,61 €