Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

248,72 €

Pressupost inicial

31,06 M€

% execució

110,06 %
Despesa real són 34,18 M€

% sobre el total del press.

27,43 %

Mitjana despesa provincial

11,94 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 34,61% 10,75 M€
Habitatge i urbanisme 17,19% 5,34 M€
Benestar comunitari 39,70% 12,33 M€
Medi ambient 8,51% 2,64 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,65% 13,87 M€
Despeses corrents en béns i serveis 51,22% 15,91 M€
Transferències corrents 0,59% 182.377,37 €
Inversions reals 3,55% 1,1 M€