Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

80,47 €

Pressupost inicial

10 M€

% execució

98,87 %
Despesa real són 9,89 M€

% sobre el total del press.

7,14 %

Mitjana despesa provincial

1,7 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de serveis socials 8,55% 855.303,51 €
Assistència social primària 14,41% 1,44 M€
Promoció social 14,09% 1,41 M€
Assistència a persones dependents 62,94% 6,29 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 40,13% 4,01 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,27% 4,03 M€
Transferències corrents 18,99% 1,9 M€
Inversions reals 0,24% 24.000 €
Transferències de capital 0,37% 36.792,75 €