Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

34,41 €

Pressupost inicial

4,28 M€

% execució

91,94 %
Despesa real són 3,93 M€

% sobre el total del press.

3,05 %

Mitjana despesa provincial

1,39 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 23,49% 1 M€
Gestió del sistema tributari 57,63% 2,46 M€
Gestió del patrimoni 3,84% 164.261,44 €
Gestió del deute i de la tresoreria 15,04% 643.099,77 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,68% 2,21 M€
Despeses corrents en béns i serveis 39,93% 1,71 M€
Despeses financeres 8,40% 359.123,82 €