Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

289,41 €

Pressupost inicial

35,97 M€

% execució

55,29 %
Despesa real són 19,89 M€

% sobre el total del press.

25,68 %

Mitjana despesa provincial

2,57 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 20,31% 7,31 M€
Coord. organització institucional entitats locals 69,47% 24,99 M€
Informació bàsica i estadística 0,21% 74.156,01 €
Participació ciutadana 5,24% 1,88 M€
Atenció als ciutadans 3,33% 1,2 M€
Imprevistos i funcions no classificades 1,46% 523.548,06 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 18,53% 6,66 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,26% 3,33 M€
Transferències corrents 8,96% 3,22 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 1,46% 523.548,06 €
Inversions reals 0,30% 108.630,67 €
Actius financers 61,50% 22,12 M€