Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

13,87 €

Pressupost inicial

1,72 M€

% execució

83,15 %
Despesa real són 1,43 M€

% sobre el total del press.

1,23 %

Mitjana despesa provincial

632.675,74 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç 59,50% 1,03 M€
Ordenació i promoció turística 39,99% 689.432,11 €
Desenvolupament empresarial 0,51% 8.821,47 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 33,76% 582.009,63 €
Despeses corrents en béns i serveis 30,63% 528.063,89 €
Transferències corrents 4,47% 77.030,51 €
Inversions reals 29,00% 500.000 €
Transferències de capital 2,15% 37.044,61 €