Cultura

Pressupost inicial / hab.

48,96 €

Pressupost inicial

6,09 M€

% execució

102,15 %
Despesa real són 6,22 M€

% sobre el total del press.

4,35 %

Mitjana despesa provincial

1,09 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 18,83% 1,15 M€
Biblioteques i arxius 17,37% 1,06 M€
Museus i arts plàstiques 21,38% 1,3 M€
Promoció cultural 10,54% 641.333,51 €
Arts escèniques 13,66% 831.447,45 €
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 2,91% 176.887,93 €
Festes populars i celebracions 15,31% 931.537,74 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 40,23% 2,45 M€
Despeses corrents en béns i serveis 47,10% 2,87 M€
Transferències corrents 10,32% 627.988,8 €
Inversions reals 2,10% 127.500 €
Transferències de capital 0,26% 16.000 €