Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

124,22 €
Pressupost actual / hab.: 133,68 €

Pressupost inicial

16,11 M€
Pressupost actual: 17,33 M€

% execució

52,36 %
Despesa real són 9,08 M€

% sobre el total del press.

11,37 %

Mitjana despesa provincial

3,1 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 26,76% 4,31 M€
Seguretat i ordre públic 35,76% 5,76 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 21,81% 3,51 M€
Mobilitat urbana 14,48% 2,33 M€
Protecció civil 1,16% 187.137,16 €
Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,03% 4.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 74,73% 12,04 M€
Despeses corrents en béns i serveis 16,24% 2,62 M€
Transferències corrents 0,79% 127.906,58 €
Inversions reals 8,23% 1,33 M€