Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

107,17 €
Pressupost actual / hab.: 130,75 €

Pressupost inicial

13,84 M€
Pressupost actual: 16,88 M€

% execució

80,17 %
Despesa real són 13,53 M€

% sobre el total del press.

11,61 %

Mitjana despesa provincial

3,01 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 34,26% 4,74 M€
Seguretat i ordre públic 33,89% 4,69 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 25,99% 3,6 M€
Mobilitat urbana 4,28% 591.784,14 €
Protecció civil 1,55% 215.130,82 €
Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,03% 4.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 87,37% 12,09 M€
Despeses corrents en béns i serveis 11,12% 1,54 M€
Transferències corrents 0,43% 59.500 €
Inversions reals 1,08% 150.000 €