Seguretat i mobilitat ciutadana

Pressupost inicial / hab.

137,61 €
Pressupost actual / hab.: 137,61 €

Pressupost inicial

17,75 M€
Pressupost actual: 17,75 M€

% execució

12,54 %
Despesa real són 2,23 M€

% sobre el total del press.

10,80 %

Mitjana despesa provincial

2,38 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses dels serveis relacionats amb la seguretat i mobilitat ciutadana i aquells que hagi de realitzar l'entitat local per col·laborar amb l'administració general de l'Estat o de la comunitat autònoma en suport dels serveis de protecció i defensa civil, actuacions en cas de calamitats o catàstrofes, prevenció i extinció d'incendis i accions en general destinades a la protecció dels béns de l'entitat local o dels particulars, així com les que facin referència a l'ordenació del trànsit i de l'estacionament de vehicles. Es tipifiquen cinc grups de programes, es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament als serveis de seguretat ciutadana i protecció civil. A aquests efectes, s'entén per administració general les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració gral. de seguretat i protecció civil 26,53% 4,71 M€
Seguretat i ordre públic 39,08% 6,94 M€
Ordenació del trànsit i de l'estacionament 21,80% 3,87 M€
Mobilitat urbana 10,96% 1,95 M€
Protecció civil 1,41% 249.901,26 €
Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,21% 38.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 79,16% 14,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 19,53% 3,46 M€
Transferències corrents 0,44% 78.000 €
Inversions reals 0,87% 155.000 €