Proposta per al 2022

Habitatge i urbanisme

Pressupost inicial / hab.

81,93 €

Pressupost inicial

10,62 M€

Despesa vs. exercici anterior

129,71 %

% sobre el total del press.

6,89 %

Mitjana despesa provincial

7,91 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen totes les despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme, així com dels complementaris d'aquests.
 Així, doncs, s'hi imputaran les despeses referents a la construcció, millora i conservació d'habitatges i albergs, inclosa l'adquisició de terrenys; els derivats del planejament i règim urbanístic del sòl; vials urbans i altres de naturalesa anàloga.
 S'imputen a aquesta política de despesa les duts a terme en concepte d'ajudes que possibiliten l'accés a l'habitatge en qualsevol règim, en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques. També s'inclouen les despeses derivades de foment de la promoció pública d'habitatges.
 Es tipifiquen quatre grups de programes es distingeixen els que tenen per finalitat la cobertura de despeses generals d'administració associades directament al desenvolupament de la política de l'habitatge i de l'urbanisme.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'habitatge i urbanisme 4,78% 507.831,33 €
Urbanisme 25,43% 2,7 M€
Habitatge 18,70% 1,99 M€
Vies públiques 51,09% 5,43 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,13% 5,01 M€
Despeses corrents en béns i serveis 12,31% 1,31 M€
Transferències corrents 2,93% 310.767 €
Inversions reals 31,51% 3,35 M€
Transferències de capital 6,12% 650.000 €