Proposta per al 2020

Benestar comunitari

Despesa pres. / hab.

134,72 €

Despesa pressupostada

17,11 M€

Despesa vs. exercici anterior

130,59 %

% sobre el total del press.

11,59 %

Mitjana despesa provincial

17,11 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recollida, gestió i tractament de residus 56,60% 9,68 M€
Neteja viària 24,05% 4,11 M€
Enllumenat públic 19,35% 3,31 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,63% 107.999,48 €
Despeses corrents en béns i serveis 79,71% 13,64 M€
Transferències corrents 0,06% 9.500 €
Inversions reals 19,60% 3,35 M€