Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

118,89 €
Pressupost actual / hab.: 139,65 €

Pressupost inicial

15,42 M€
Pressupost actual: 18,11 M€

% execució

28,31 %
Despesa real són 5,13 M€

% sobre el total del press.

11,75 %

Mitjana despesa provincial

5,75 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de protecció i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,15% 5,57 M€
Despeses corrents en béns i serveis 49,93% 7,7 M€
Transferències corrents 12,94% 2 M€
Inversions reals 0,97% 150.000 €