Proposta per al 2022

Sanitat

Pressupost inicial / hab.

11,61 €

Pressupost inicial

1,51 M€

Despesa vs. exercici anterior

144,69 %

% sobre el total del press.

0,98 %

Mitjana despesa provincial

795.975,27 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Producció de béns públics de caràcter preferent.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,46% 549.101,12 €
Despeses corrents en béns i serveis 29,94% 450.898,92 €
Transferències corrents 7,84% 118.000 €
Inversions reals 25,76% 388.000 €