T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Ingrés pres. / hab.

23,58 €
Estimació inicial: 23,58 €

Ingrés pressupostat

3,03 M€
Estimació inicial: 3,03 M€

% execució

27,39 %
Ingrés real són 828.717,97 €

% sobre el total del press.

2,05 %

Mitjana ingrés provincial

2,18 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 29,62% 896.119 €
Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. 49,62% 1,5 M€
Taxa d'obertura clots i rases 0,09% 2.833,9 €
Taxa ocupació via pública 11,23% 339.820,31 €
Compensació de Telefónica España SA 9,21% 278.675,85 €
Altres taxes per utilització del domini públic 0,22% 6.703,89 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.