Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Despesa pres. / hab.

17,90 €
Estimació inicial: 13,58 €

Despesa pressupostada

2,26 M€
Estimació inicial: 1,71 M€

% execució

79,85 %
Despesa real són 1,8 M€

% sobre el total del press.

1,68 %

Mitjana despesa provincial

774.036,49 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç 58,62% 1 M€
Ordenació i promoció turística 53,38% 914.062,06 €
Desenvolupament empresarial 19,87% 340.271,26 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,99% 633.405,71 €
Despeses corrents en béns i serveis 37,57% 643.392,63 €
Transferències corrents 9,85% 168.619,6 €
Inversions reals 13,43% 230.000 €
Transferències de capital 2,16% 37.044,61 €