Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

23,48 €
Pressupost actual / hab.: 23,28 €

Pressupost inicial

3,03 M€
Pressupost actual: 3,01 M€

% execució

70,18 %
Despesa real són 2,11 M€

% sobre el total del press.

2,07 %

Mitjana despesa provincial

1,18 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç 55,45% 1,68 M€
Ordenació i promoció turística 18,72% 567.626,53 €
Desenvolupament empresarial 25,83% 782.944,85 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,28% 614.898,56 €
Despeses corrents en béns i serveis 18,94% 574.289,94 €
Transferències corrents 4,61% 139.824,9 €
Inversions reals 56,16% 1,7 M€