Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

11,77 €
Pressupost actual / hab.: 24,73 €

Pressupost inicial

1,53 M€
Pressupost actual: 3,21 M€

% execució

45,54 %
Despesa real són 1,46 M€

% sobre el total del press.

2,10 %

Mitjana despesa provincial

744.394,9 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç 41,93% 639.725,83 €
Ordenació i promoció turística 41,28% 629.839,24 €
Desenvolupament empresarial 16,80% 256.315,24 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 52,29% 797.925,67 €
Despeses corrents en béns i serveis 38,92% 593.812,63 €
Transferències corrents 8,79% 134.142,01 €
Inversions reals 0,00% 0 €