Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Pressupost inicial / hab.

17,63 €
Pressupost actual / hab.: 24,36 €

Pressupost inicial

2,29 M€
Pressupost actual: 3,16 M€

% execució

14,20 %
Despesa real són 448.430,18 €

% sobre el total del press.

2,05 %

Mitjana despesa provincial

1,13 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses de qualsevol naturalesa dels serveis de l'Entitat relacionats amb el comerç o l'activitat comercial.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 Comprendrà, les despeses corresponents a mercats centrals o de minoristes, llotges i a qualsevol altres instal·lacions similars; actuacions en defensa de la competència; control de pesos i mesures i altres de naturalesa anàloga; inspecció i sanció d'establiments.
 S'inclouran també les despeses de qualsevol naturalesa associades al desenvolupament i foment del turisme.
 S'imputaran les despeses de construcció, millora, conservació i funcionament d'establiments hotelers, càmpings, oficines de turisme, edició de fullets, cartells i llibres i campanyes publicitàries. Es recullen també les transferències que es concedeixen a altres entitats públiques o privades, amb destinació al compliment d'aquests fins.
 Finalment, s'inclouran en aquesta política de despesa els destinats al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç 57,81% 1,32 M€
Ordenació i promoció turística 26,28% 600.805,45 €
Desenvolupament empresarial 15,91% 363.739,61 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 30,13% 688.804,89 €
Despeses corrents en béns i serveis 27,93% 638.508,05 €
Transferències corrents 6,12% 139.997,64 €
Inversions reals 35,82% 818.829,26 €