Proposta per al 2020

Transport públic

Despesa pres. / hab.

30,69 €

Despesa pressupostada

3,9 M€

Despesa vs. exercici anterior

100,00 %

% sobre el total del press.

2,64 %

Mitjana despesa provincial

3,9 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses a càrrec de les entitats locals destinats al manteniment, desenvolupament i finançament del servei de transport públic.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'han d'aplicar a aquesta política de despeses totes les d'inversió destinats a l'adquisició de mitjans de transport; i a la creació, millora i manteniment d'infraestructures, com estacions d'autobusos, ports, aeroports i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de caràcter econòmic.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 0,37% 14.400 €
Transferències corrents 99,63% 3,88 M€