Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

132,41 €

Pressupost inicial

16,27 M€

% execució

127,55 %
Despesa real són 20,76 M€

% sobre el total del press.

6,47 %

Mitjana despesa provincial

984.773,27 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 21,87% 3,56 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 0,63% 103.304 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 59,54% 9,69 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 16,90% 2,75 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 1,05% 170.500 €
Despeses en inversions de béns patrimonials 0,37% 60.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.