Inversions reals

Despesa pres. / hab.

15,10 €

Despesa pressupostada

1,87 M€

% execució

706,01 %
Despesa real són 13,2 M€

% sobre el total del press.

1,81 %

Mitjana despesa provincial

696.792,45 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 18,72% 350.000 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 12,03% 225.000 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 69,25% 1,3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.