Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

10,22 €

Pressupost inicial

1,28 M€

% execució

1110,17 %
Despesa real són 14,17 M€

% sobre el total del press.

1,13 %

Mitjana despesa provincial

597.732,59 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 18,16% 231.846,56 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 79,29% 1,01 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 2,55% 32.577,97 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.