Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

119,15 €

Pressupost inicial

15,45 M€

% execució

25,51 %
Despesa real són 3,94 M€

% sobre el total del press.

10,03 %

Mitjana despesa provincial

889.851,03 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 50,79% 7,85 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 0,84% 130.000 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 24,59% 3,8 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 20,45% 3,16 M€
Despeses en inversions de caràcter immaterial 0,75% 115.327,8 €
Despeses en inversions de béns patrimonials 2,59% 400.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.