Actius financers

Despesa pres. / hab.

1,21 €

Despesa pressupostada

150.000 €

% execució

1201,89 %
Despesa real són 1,8 M€

% sobre el total del press.

0,15 %

Mitjana despesa provincial

154.483,81 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms en l'adquisició d'actius financers (adquisició de títols valors, concessió de préstecs...) tant de l'interior com de l'exterior, sigui quina sigui la forma d'instrumentació, amb venciment a curt, mitjà i llarg termini, incloent les bestretes de pagues i altres préstecs al personal, consignant igualment en aquest capítol la constitució de dipòsits i fiances que els siguin exigides a les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Concessió de préstecs fora del sector públic 100,00% 150.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.