Actius financers

Pressupost inicial / hab.

177,98 €

Pressupost inicial

22,12 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 22,12 M€

% sobre el total del press.

15,79 %

Mitjana despesa provincial

1,96 M€

Sobre aquesta partida

Aquest capítol recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms en l'adquisició d'actius financers (adquisició de títols valors, concessió de préstecs...) tant de l'interior com de l'exterior, sigui quina sigui la forma d'instrumentació, amb venciment a curt, mitjà i llarg termini, incloent les bestretes de pagues i altres préstecs al personal, consignant igualment en aquest capítol la constitució de dipòsits i fiances que els siguin exigides a les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Concessió de préstecs fora del sector públic 0,99% 219.025,3 €
Adquisició accions i participacions sector públic 3,02% 669.075 €
Aportacions patrimonials 95,98% 21,23 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.