Actius financers

Despesa pres. / hab.

17,68 €
Estimació inicial: 1,74 €

Despesa pressupostada

2,22 M€
Estimació inicial: 219.025,3 €

% execució

93,87 %
Despesa real són 2,08 M€

% sobre el total del press.

1,96 %

Mitjana despesa provincial

440.289,15 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms en l'adquisició d'actius financers (adquisició de títols valors, concessió de préstecs...) tant de l'interior com de l'exterior, sigui quina sigui la forma d'instrumentació, amb venciment a curt, mitjà i llarg termini, incloent les bestretes de pagues i altres préstecs al personal, consignant igualment en aquest capítol la constitució de dipòsits i fiances que els siguin exigides a les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Concessió de préstecs fora del sector públic 100,00% 219.025,3 €
Aportacions patrimonials 913,14% 2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.