Actius financers

Despesa pres. / hab.

32,13 €
Estimació inicial: 1,93 €

Despesa pressupostada

4,05 M€
Estimació inicial: 244.025,3 €

% execució

96,38 %
Despesa real són 3,91 M€

% sobre el total del press.

3,01 %

Mitjana despesa provincial

414.950,22 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms en l'adquisició d'actius financers (adquisició de títols valors, concessió de préstecs...) tant de l'interior com de l'exterior, sigui quina sigui la forma d'instrumentació, amb venciment a curt, mitjà i llarg termini, incloent les bestretes de pagues i altres préstecs al personal, consignant igualment en aquest capítol la constitució de dipòsits i fiances que els siguin exigides a les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Concessió de préstecs al sector públic 1191,77% 2,91 M€
Concessió de préstecs fora del sector públic 100,00% 244.025,3 €
Aportacions patrimonials 368,69% 899.707 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.