Actius financers

Despesa pres. / hab.

15,64 €
Estimació inicial: 14,77 €

Despesa pressupostada

2,01 M€
Estimació inicial: 1,89 M€

% execució

1,32 %
Despesa real són 26.535,57 €

% sobre el total del press.

1,36 %

Mitjana despesa provincial

725.975,38 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms en l'adquisició d'actius financers (adquisició de títols valors, concessió de préstecs...) tant de l'interior com de l'exterior, sigui quina sigui la forma d'instrumentació, amb venciment a curt, mitjà i llarg termini, incloent les bestretes de pagues i altres préstecs al personal, consignant igualment en aquest capítol la constitució de dipòsits i fiances que els siguin exigides a les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Concessió de préstecs al sector públic 88,44% 1,68 M€
Concessió de préstecs fora del sector públic 17,44% 330.522,33 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.