Actius financers

Pressupost inicial / hab.

14,61 €
Pressupost actual / hab.: 2,55 €

Pressupost inicial

1,89 M€
Pressupost actual: 330.522,33 €

% execució

35,10 %
Despesa real són 116.019,84 €

% sobre el total del press.

0,23 %

Mitjana despesa provincial

758.658,87 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms en l'adquisició d'actius financers (adquisició de títols valors, concessió de préstecs...) tant de l'interior com de l'exterior, sigui quina sigui la forma d'instrumentació, amb venciment a curt, mitjà i llarg termini, incloent les bestretes de pagues i altres préstecs al personal, consignant igualment en aquest capítol la constitució de dipòsits i fiances que els siguin exigides a les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Concessió de préstecs al sector públic 88,44% 1,68 M€
Concessió de préstecs fora del sector públic 11,56% 219.025,3 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.